Handelskade Nijmegen - header

VORM Visie

In de wereld om ons heen verschuift en kantelt alles en buitelen innovaties en nieuwe inzichten in een hoog tempo over elkaar heen. Probeer dan als organisatie maar eens overeind te blijven. Moet je je schrap zetten in de storm of juist meebuigen? Bedachtzaam volgen of juist vastberaden voorop gaan? Wat de organisatie in ieder geval moet doen is kiezen voor een herkenbaar profiel. Laten zien wie je bent en waar je voor staat op een geloofwaardige en consistente manier.

VORM is ervan overtuigd dat goede ondernemingsprestaties pas worden behaald als er een juiste balans is tussen de 3 P’s (People, Planet en Profit): milieu, sociale en economische prestaties. Deze drie pijlers vormen dan ook de basis voor elke beslissing  die we als organisatie nemen.

In de visie van VORM gaat het om het creëren van een duurzame en prettige woon- en werkomgeving voor haar klanten. Identiteit, daar draait het om. Ook in de eigen werkomgeving. Hoe verenig je efficiency met werkplezier, verhoog je uiteindelijk de productiviteit en verlaag je de kosten? Dat doe je door te kiezen voor een integrale aanpak, een aanpak die getuigt van ambitie. Daarbij ziet VORM duurzaamheid als platform om groei te stimuleren, waarde te creëren en de concurrentie voor te blijven.

Hierbij streeft VORM er naar verder te gaan dan de wet- en regelgeving voorschrijven. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers. VORM richt haar bedrijfsprocessen in volgens ISO26000, de richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO). Realiteit in integraliteit.

Veel risico’s zijn onbeheersbaar zolang er geen grondige structuur aan ten grondslag ligt. Door LEAN manufacturing te implementeren in de hele VORM organisatie ontstaat er een situatie waarin “werken zonder verspilling” en “continu verbeteren” aan de orde van de dag zijn. Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan op het Duurzaamheidbeleid van VORM.

People

VORM stelt mensen (People) centraal, of dat nu gaat om een medewerker, klant of leverancier. Wij geloven dat dingen die goed voor je zijn, ook goed zijn voor wat je doet. Hierbij staat welzijn centraal.

Respect voor de medemens wordt bij VORM tot uiting gebracht in openheid en heldere communicatie met mensen die direct betrokken zijn bij de onderneming zoals klanten, medewerkers, omwonenden, aandeelhouders en leveranciers. VORM wijst onethisch handelen af, zoals kinderarbeid, dwangarbeid en overig misbruik van mens en dier als arbeidskrachten.

VORM stelde een gedragscode op als instructie aan haar medewerkers met als doel dat haar opdrachtgevers vertrouwen stellen en kunnen blijven stellen in de onderneming. VORM ziet haar medewerkers als haar menselijk kapitaal en is er zuinig op. Dit blijkt onder andere uit de wijze waarop het veilig werken in de organisatie is geborgd door middel van VCA en de continuïteit en commitment van onze medewerkers.

Planet

VORM streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij o.a. door de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Door middel van de CO2 Prestatieladder bracht VORM haar CO2 uitstoot in beeld, de nulmeting. Vervolgens is het beleid erop gericht deze CO2 uitstoot te reduceren. Door haar stakeholders te betrekken is het haalbaar de keten waarin VORM opereert te verduurzamen (planet). Als FSC partner levert VORM een actieve bijdrage aan de doelstelling van FSC Nederland: het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd, door het promoten van het gebruik van FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt.

Door het biobased bouwen te ontwikkelen werkt VORM aan een vermindering van de CO2 uitstoot, een kleinere ecologische voetafdruk en een bewust wordende onderneming. Het circulair biobased bouwen is voor VORM dé manier om te laten zien dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn voor een groenere omgeving met een kwalitatief hoogwaardig gebouw dat het milieu niet aantast en, zo mogelijk, zelfs bijdraagt aan de natuur.

Profit

VORM streeft naar duurzame groei, gericht op continuïteit van de onderneming, met inachtneming van haar sociale verantwoordelijkheid (profit). Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. VORM levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de regio waarmee zij als organisatie verbonden is. Door de implementatie van LEAN bouwen voegt VORM klantwaarde toe aan haar processen. Deze waardecreatie ontstaat door het uitbannen van verspillingen en wachttijden en het delen van kennis. Op deze wijze werkt VORM aan duurzame bouw, gericht op continuïteit.