Algemene Voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming 2019, die hier te downloaden zijn. Heeft jouw overeenkomst betrekking op de vorige versie van onze Algemene Voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming 2015 en Algemene Voorwaarden Adviseurs 2014, klik dan hier.  

 

I ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Definities

1.1.         In deze algemene voorwaarden van inkoop en onderaanneming (“AV”) wordt verstaan onder:

 • “VORM”: De VORM-groepsmaatschappij die als opdrachtgever is genoemd in de overeenkomst waaraan deze Algemene Voorwaarden zijn gehecht.
 • “Onderaannemer”: de wederpartij van VORM, die ook een leverancier of partner kan zijn.
 • “Aanneemsom”: het in de Overeenkomst opgenomen bedrag waarvoor het Werk wordt uitgevoerd.
 • “Overeenkomst”: de Overeenkomst van Inkoop en Onderaanneming tussen VORM en Onderaannemer.
 • “Partijen”: VORM en de Onderaannemer die de Overeenkomst gesloten hebben.
 • “Principaal”: de opdrachtgever van VORM volgens de hoofd-aannemingsovereenkomst.
 • “Bouwdirectie”: de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst op de bouwplaats.
 • “Uitvoering”: de als zodanig door VORM aangewezen natuurlijke persoon (uitvoerder/projectleider) op de bouwplaats.
 • “Oplevering”: het moment c.q. de tussentijdse momenten waarop het Werk door VORM is goedgekeurd.
 • “Onderhoudstermijn”: de periode na Oplevering aan de Principaal waarin de Onderaannemer gebreken aan het Werk kosteloos herstelt.
 • “Werk”: de werkzaamheden die Onderaannemer op zich heeft genomen.
 • “Project”: het Werk volgens de hoofdaannemingsovereenkomst. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.         Deze AV zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen VORM en Onderaannemer.

2.2.         De algemene voorwaarden van Onderaannemer zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.         Naast deze AV zijn de UAV 2012 of UAV-GC 2005 van toepassing, afhankelijk van de keuze daarvoor in de hoofdaannemingsovereenkomst.

2.4.         VORM is gerechtigd deze AV te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van te voren met de Onderaannemer worden besproken.

Artikel 3. Het Werk

3.1.         De werkzaamheden worden door Onderaannemer uitgevoerd conform de Overeenkomst en de daarin genoemde stukken c.q. bijlagen, documenten, tekeningen, nota’s en staten van aanvulling of wijziging, bouwvergaderingsverslagen, alles in overleg met de Uitvoering.

3.2.         Onderaannemer zal voldoen aan alle in de Overeenkomst, de door de wet en overheid in het algemeen en Bouwtoezicht en nutsbedrijven in het bijzonder gestelde en te stellen eisen en de eisen van goed en deugdelijk werk.

3.3.         Onderaannemer is verantwoordelijk voor het ontwerp (als de UAV-GC van toepassing zijn), de vereiste constructies en de kwaliteit van de materialen. Als niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, zullen de materialen op eerste aanzegging meteen worden vervangen.

3.4.         Bij strijd tussen de voorwaarden, eisen en bedingen geldt de volgende rangorde, waarbij de voor Onderaannemer zwaarste voorwaarden leidend zijn:

 1. De Overeenkomst;
 2. Projectdocumenten VORM*;
 3. Projectdocumenten Principaal*;
 4. Deze AV;
 5. Van toepassing verklaarde uitvoeringsvoorwaarden van het onderdeel;
 6. De UAV 2012 of UAV-GC 2005

   * VORM en Onderaannemer hebben voor het door Onderaannemer daarvan uit te voeren onderdeel ten opzichte van elkaar dezelfde rechten en verplichtingen als de Principaal en VORM ten opzichte van elkaar.

Artikel 4. Aanbieding en Overeenkomst

4.1.         Onderaannemer zal een aanbieding doen voor de aan VORM te leveren diensten en/of zaken. Het aanvragen van een aanbieding is altijd vrijblijvend voor VORM. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een aanbieding zijn voor rekening van Onderaannemer.

4.2.         Onderaannemer garandeert dat zijn aanbieding rechtmatig tot stand is gekomen zonder contact met mede-aanbieders, onderaannemers en/of andere derden waardoor de mededinging wordt beperkt en/of prijzen zijn verhoogd.

4.3.         Onderaannemer doet zijn aanbieding gestand gedurende minimaal zes weken. Als Onderaannemer zijn aanbieding doet in het kader van een aanbestedingsprocedure door Principaal of de calculatieafdeling van VORM, doet Onderaannemer zijn aanbieding gestand tot minimaal een half jaar na de gunning door Principaal aan VORM.

4.4.         Alle relevante stukken, bijlagen, documenten, tekeningen, enzovoorts zijn door VORM ter beschikking gesteld aan Onderaannemer.

Artikel 5. Opschortende en ontbindende voorwaarden

5.1.         VORM heeft het recht de Overeenkomst zonder vergoeding van schade of kosten en rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

5.2.         VORM heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden:

 1. Indien Onderaannemer de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surséance van betaling indient, de WSNP op Onderaannemer van toepassing wordt verklaard, of Onderaannemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Indien de hoofdaannemingsovereenkomst niet tot stand komt, wordt beëindigd of geschorst voor de duur van meer dan drie maanden;
 3. Indien sprake is van niet nakomen van afspraken / gevraagde kwaliteiten / bezetting op het Werk e.d., na deugdelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

Onderaannemer is verplicht de schade, kosten en rente die VORM door de ontbinding lijdt te vergoeden, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling of beroep op de Faillissementswet noodzakelijk is. Tot die schade behoort een gefixeerde vergoeding van 5% van de Aanneemsom voor het verlies van garanties.

Artikel 6. Aanneemsom/ meer- en minderwerk/ verrekenbare hoeveelheden

6.1.         De Aanneemsom is vast voor de duur van het Werk,

6.2.         Werkzaamheden die nodig zijn om het Werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig de aan goed en deugdelijk werk vast te stellen eisen te kunnen opleveren, zijn geen meerwerk.

6.3.         Onderaannemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien VORM dit niet betaald krijgt van de Principaal.

6.4.         Meer- en/of minderwerk, voortvloeiend uit een bespreking of ontvangst van nieuwe gegevens, moet uiterlijk 14 kalenderdagen na het bekend worden van de nieuwe informatie worden aangemeld om door VORM in overweging genomen te kunnen worden. Meer- en/of minderwerk moet schriftelijk worden gemeld, met opgave van de consequenties in tijd en geld. Meerwerk dat VORM uitgevoerd wil zien, zal des gevorderd altijd uitgevoerd worden, ook als Partijen het nog niet eens zijn over de prijs en/of invloed op de planning.

6.5.         Uitvoering van meer- en/of minderwerk kan alleen plaatsvinden na schriftelijke opdracht van VORM. Facturering zal geschieden na uitvoering van de werkzaamheden en na schriftelijke goedkeuring door de Uitvoering.

6.6.         Onderaannemer zal zich onthouden van prijsopgaven of aanbiedingen aan Principaal.

6.7.         Voor verrekenbare hoeveelheden ‑ indien overeengekomen ‑ worden de bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven eenheidsprijzen gehanteerd.

Onderaannemer bepaalt de netto hoeveelheden samen met de Uitvoering door opmeting in het Werk en/of van de werktekeningen/BIM-model. Bij de laatste betalingstermijn, of indien eerder door VORM verlangd, zal Onderaannemer een ondertekende gespecificeerde staat van verwerkte verrekenbare hoeveelheden indienen, voorzien van de handtekening van de Uitvoering.

Artikel 7. Uitvoering door derden

7.1.         Onderaannemer mag (een deel van) het Werk alleen door een derde (onderaannemer) laten uitvoeren, na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Onderaannemer zal al hetgeen hij met VORM is overeengekomen, van toepassing verklaren in de Overeenkomst met de derde.

7.2.         Onderaannemer zal op eerste verzoek een kopie van zijn contract met de derde (onderaannemer) aan VORM verstrekken. Onderaannemer draagt al zijn rechten en aanspraken op de derde, zoals die op garantie en/of schadevergoeding, over aan VORM.

7.3.         Het is aan Onderaannemer verboden zijn uit de Overeenkomst met VORM voortvloeiende vorderingen zonder schriftelijke toestemming van VORM aan een derde te cederen, te verpanden, onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen of te bezwaren.

Artikel 8. Aanvang en Oplevering van het Werk

8.1.         De werkzaamheden van Onderaannemer passen steeds in de voortgang van het Werk, volgens de door VORM opgestelde tekeningen, Leveringsschema, (LEAN-)planningen en geheel in overeenstemming met (nadere) afspraken gemaakt met en op aanwijzing van de Uitvoering.

8.2.         Onderaannemer is zonder ingebrekestelling in verzuim als hij niet op (een van de) overeengekomen data van (op)levering deugdelijk presteert. Dat geldt ook voor de data die in de LEAN-sessies met hem worden afgesproken.

8.3.         Vertraging in het Werk vanwege een bij Principaal gelegen oorzaak van niet meer dan drie maanden kan een verschuiving van de aanvangsdatum en/of van de planning zonder rechten of aanspraken van Onderaannemer met zich meebrengen, indien VORM zulks wenst.

8.4.         Als VORM haar werkzaamheden moet opschorten vanwege onwerkbaar weer, zal Onderaannemer dat ook doen zonder aanspraak op vergoeding van kosten, indien VORM daarom verzoekt.

8.5.         Als de vereiste kwaliteit van de geleverde producten/werkzaamheden niet bereikt wordt, zullen deze worden aangemerkt als niet geleverd/uitgevoerd. De kwaliteit van de leveranties en de uitgevoerde werkzaamheden, ook tussentijds, zijn ter goedkeuring van de Bouwdirectie, plaatselijke Nutsbedrijven, VORM en eventuele overheidsdiensten.

8.6.         De kosten van een kwaliteitskeuring komen ten laste van Onderaannemer als het Werk of delen daarvan zijn afgekeurd.

8.7.         Inspectie of goedkeuring ontslaat de Onderaannemer niet van enige garantie of aansprakelijk­heid.

8.8.         Onderaannemer nodigt VORM uiterlijk vijf dagen voor de overeengekomen datum van Oplevering uit om het Werk op te nemen. Oplevering door Onderaannemer vindt plaats op het moment dat past in de planning die Onderaannemer met VORM is overeengekomen.

8.9.         Uitgangspunt is opleveren zonder opleverpunten. Mochten toch kleine opleverpunten ontstaan, dan lost Onderaannemer deze binnen 5 werkdagen na constatering op.

8.10.       Bij Oplevering van het Werk zal Onderaannemer digitaal, geheel bijgewerkte revisietekeningen, instructies, handleidingen aan VORM ter beschikking stellen tezamen met de garantiebewijzen van het geleverde op het door de Principaal gewenste wijze.

8.11.       Onderaannemer doet afstand van zijn retentierecht en zal bovendien bedingen dat ook zijn onder-onderaannemers en leveranciers daartoe overgaan, op straffe van een boete van 5% van de opdrachtsom excl. BTW met een minimum van EUR 25.000.

Artikel 9. Schade en aansprakelijkheid

9.1.         Onderaannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het door hem verrichte Werk en/of de door hem geleverde en/of verwerkte – al dan niet voorgeschreven – materialen.

9.2.         Voor zover Onderaannemer gebruik maakt van materieel, werktuigen of gereedschappen van VORM of derde(n) (onderaannemer), is hij verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud (KEURING). Voor eventuele beschadigingen en/of diefstal is Onderaannemer aansprakelijk.

9.3.         Onderaannemer vrijwaart VORM voor elke aansprakelijkheid en schade ontstaan door de door Onderaannemer uitgevoerde werkzaamheden voor zover hiervoor geen dekking wordt verleend ingevolge voor het Werk geldende Construction All Risk verzekering. Het hierdoor verschuldigde eigen risico zal op eerste verzoek aan VORM worden betaald.

9.4.         Indien Onderaannemer niet voldoet aan zijn wettelijke of zijn contractuele verplichtingen of onrechtmatig handelt, is hij aansprakelijk jegens VORM voor alle hieruit voortvloeiende schade, boetes en alle door VORM daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.

9.5.         Onderaannemer is aansprakelijk voor alle vanwege zijn werkzaamheden opgelegde precario, ongeacht aan wie deze worden opgelegd.

9.6.         VORM is jegens Onderaannemer niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor directe schade van Onderaannemer beperkt blijft tot het bedrag van de onderaanneemsom.

9.7.         VORM is niet aansprakelijk voor schade door uitvallen van ter beschikking gesteld hulpmaterieel, stagnaties in de levering van water, stroom e.d., vertraging veroorzaakt door een andere aannemer, door bijzondere weersomstandigheden of enige andere vergelijkbare niet aan VORM toerekenbare tekortkoming.

9.8.         Onderaannemer vrijwaart VORM voor alle aanspraken wegens product­aansprakelijkheid, ter zake door hem verrichte werkzaamheden en/of leveranties.

Artikel 10. Garanties

10.1.       Onderaannemer is verplicht op eerste verzoek van VORM de overeengekomen garantieverklaringen aan Principaal te verstrekken, met een kopie aan VORM.

10.2.       De garantietermijn zal steeds tenminste dezelfde zijn als die van de fabrikant c.q. die in de branche gebruikelijk is en ten minste gelden voor de periode waarvoor VORM op grond van de overeengekomen garantieverklaringen of andere bepalingen jegens Principaal in moet staan.

10.3.       De ingangsdatum van de garantie is de opleveringsdatum van het gehele Werk c.q. het einde van de Onderhoudstermijn, zoals overeen­gekomen tussen VORM en Principaal.

10.4.       Onderaannemer zal tijdens de garantieperiode zaken direct na melding verhelpen volgens de volgende procedure:

 1. Indien VORM een klacht binnenkrijgt, meldt hij de klacht bij Onderaannemer, die vervolgens contact opneemt met de bewoner, eigenaar of beheerder;
 2. De maximale doorlooptijd per klacht is 5 werkdagen. Onderaannemer zal, uiterlijk op deze vijfde werkdag na melding, een klachtmeldingsformulier door de melder voor akkoord ondertekend sturen naar onze afdeling Garantie (via garantie@vorm.nl). Klachten met een hoog urgentieniveau worden door Onderaannemer binnen 24 uur opgelost;
 3. Gemaakte afspraken en de afgewikkelde klachten worden door Onderaannemer teruggekoppeld aan VORM afdeling Garantie;
 4. Het uitgangspunt is garantiekosten-vrij te bouwen. VORM heeft het recht om voor de terecht gemelde klachten per klacht € 75,- excl. BTW voor administratie- en handelingskosten bij Onderaannemer in rekening te brengen. Bij het niet oplossen van de klacht binnen de gestelde termijn zal VORM dit bedrag per maand verhogen met € 75,- excl. BTW;
 5. Mocht eenzelfde klacht elders in het Project / complex binnen één maand na eerste melding optreden, dan zal VORM € 250,- per melding in rekening brengen voor administratiekosten, naast de kosten voor inspectie en eigen bouwkundige werkzaamheden.

10.5.       Bij het niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van de garantieverplichtingen heeft VORM het recht de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van Onderaannemer.

10.6.       Schade als gevolg van garantiewerkzaamheden komt voor risico en rekening van Onderaannemer.

10.7.       Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende onderdeel de overeengekomen garantie opnieuw in.

10.8.       Na het verstrijken van de garantietermijn blijft de Onderaannemer gedurende vijf jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken.

10.9.       Onderaannemer zal (op straffe van een boete van 5% van de opdrachtsom excl. BTW met een minimum van € 25.000) met zijn onder-onderaannemers en leveranciers overeenkomen dat deze aan VORM en Principaal de overeengekomen garanties zullen verstrekken op hun werkzaamheden en/of leveranties, en dat de door hem ten behoeve van VORM en Principaal verstrekte garanties desgewenst door hen worden meeondertekend.

Artikel 11. Verzekering

11.1.       Onderaannemer is meeverzekerd onder de Construction All-Risk verzekering sectie 1A van VORM of Principaal, met inachtneming van het hierna bepaalde.

11.2.       Onderaannemer heeft kennis genomen van de strekking en inhoud van de CAR verzekering en kan op eerste verzoek een kopie hiervan verkrijgen.

11.3.       Ten aanzien van het eigen gereedschap zorgt Onderaannemer zelf voor een verlies- en diefstalverzekering.

11.4.       Het CAR eigen risico van € 7.500,- per gebeurtenis komt voor rekening van Onderaannemer en kan nimmer op VORM worden verhaald. Onderaannemer is bovendien aansprakelijk voor het door zijn toedoen door VORM verder geleden schade.

11.5.       Schadegevallen kunnen alleen schriftelijk bij VORM aangemeld worden. Door de door of namens VORM aan te wijzen deskundige wordt onderzocht of het betreffende schadegeval al dan niet op de van toepassing zijnde CAR-verzekering verhaald kan worden.

11.6.       Onderaannemer zorgt voor een solide bedrijfsaansprakelijk­heidsverzekering, met een primaire dekking. VORM dient als medeverzekerde te worden aangemerkt. Onderaannemer is verplicht schades waarvan VORM van mening is dat Onderaannemer hier­voor aansprakelijk is, te melden op de polis. De verzekerde som bedraagt minimaal € 5.000.000,- per aanspraak of per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt per schade­geval maximaal € 5.000,- en is voor rekening van Onderaannemer.

11.7.       De door Onderaannemer of door zijn medewerkers veroorzaakte schade door verkeerd of onzorgvuldig handelen, die niet door de polis van VORM wordt gedekt, blijft voor rekening en risico van Onderaannemer.

11.8.       Onderaannemer zal voor zijn zelfrijdend werk- en/of landmaterieel verzekerd zijn voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,- per aanspraak. VORM zal onder deze verzekering als meeverzekerde worden aangemerkt.

11.9.       Onderaannemer zal voor zijn hiervoor vermelde aansprakelijkheidsverzekeringen een bewijs overleggen.

Artikel 12. Facturering

12.1.       De factuur van Onderaannemer moet voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 1968. Onderaannemer dient daarboven op zijn gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

 1. de juiste tenaamstelling van VORM;
 2. naam, adres en woonplaats Onderaannemer;
 3. naam, adres en woonplaats VORM;
 4. projectomschrijving, plaats en projectnummer;
 5. contractnummer;
 6. tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
 7. factuurbedrag;
 8. weergave van de cumulatieve factuurwaarde tot en met de ingediende factuur;
 9. totale Aanneemsom;
 10. BTW-nummer van VORM;
 11. BTW-nummer van Onderaannemer;

  Indien de WKA van toepassing is, zal Onderaannemer aanvullend de volgende gegevens vermelden:

 12. de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
 13. het loonbelastingnummer van Onderaannemer;
 14. het nummer van de G-rekening van Onderaannemer;

12.2.       De factuur en bijlagen worden digitaal (pdf) per e-mail ingediend. Het niet correct aanleveren van de factuur zal leiden tot het niet betalen van de factuur. Onderaannemer is verantwoordelijk voor een correcte indiening van de factuur.

12.3.       Bij de factuur dient bijgevoegd te worden een door de Uitvoering ondertekende en geaccordeerd termijnschema, inzake verrichte werkzaamheden en bestede uren Mandagenregisters dienen ingesloten te worden als de WKA van toepassing is verklaard.

12.4.       Per factuur kunnen uitsluitend die verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht die betrekking hebben op één opdrachtnummer. Meer- en minderwerk en daggelduren dienen afzonderlijk gefactureerd te worden.

12.5.       In plaats van het omzetbelastingbedrag dient Onderaannemer op de factuur ‘omzetbelasting verlegd’ te vermelden indien de WKA van toepassing is verklaard.

Artikel 13. Betaling

13.1.       Betaling aan Onderaannemer vindt plaats in termijnen overeenkomstig de vordering van de werkzaamheden volgens een overeen te komen termijnschema.

13.2.       Betaling zal geschieden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hetgeen Onderaannemer zal vermelden op zijn factuur.

13.3.       VORM zal slechts tot betaling overgaan zodra het Werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door Onderaannemer naar genoegen van VORM is voltooid en nadat Onderaannemer desgevraagd heeft aangetoond dat de door hem op het Werk aangestelde werknemers zijn betaald. Ook moeten de volgende documenten in het bezit van VORM zijn en akkoord bevonden worden:

 1. de rechtsgeldig ondertekende en ongewijzigde Overeenkomst van inkoop en onderaanneming van VORM;
 2. de vereiste V&G-(deel)plannen;
 3. de vereiste kwaliteit-/KOMO-certificaten;
 4. de door VORM geaccordeerde termijnschema’s;
 5. de overeengekomen garantieverklaring;
 6. eventueel de overeengekomen bankgaranties;
 7. het mandagenregister en de overige WKA-gegevens, indien WKA van toepassing is;
 8. de documenten betreffende de Wet Arbeid Vreemdelingen.

13.4.       VORM is gerechtigd haar vorderingen op Onderaannemer, uit welken hoofde ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen VORM aan Onderaannemer is verschuldigd.

13.5.       Onderaannemer zal binnen 14 dagen na beëindiging van de meerwerk werkzaamheden zijn vorderingen op VORM indienen. Bij gebreke van tijdige indiening vervalt het recht op aanspraak van een eventuele aanvullende betaling.

13.6.       Indien een risicoregeling is overeengekomen, factureert Onderaannemer de daaruit volgende verhoging van de Aanneemsom binnen twee weken na beëindiging van zijn werkzaamheden. Bij gebreke daarvan vervallen de rechten van Onderaannemer hierop, tenzij het verhogingspercentage nog niet bekend was. In dat geval is Onderaannemer verplicht de verhoging te factureren binnen twee weken na het bekend worden van het verhogingspercentage, bij gebreke waarvan zijn rechten zullen zijn vervallen.

13.7.       Onderaannemer is niet bevoegd het bedrag van een termijnbetaling of de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag of andere toeslag.

13.8.       De facturen van de opleveringstermijn(en) worden pas betaalbaar gesteld als de volgende documenten in het bezit van VORM zijn:

 1. de ondertekende garantieverklaring(en);
 2. de revisietekeningen, voor zover van toepassing;
 3. de onderhoud-, reiniging- en bedieningsvoorschriften, voor zover van toepassing;
 4. een juist en rechtsgeldig ondertekend voorstel voor een onderhoudscontract, voor zover van toepassing.

Daarnaast worden de facturen van (een) eventuele Onderhoudstermijn(en) pas op het einde van de Onderhoudstermijn(en) betaalbaar gesteld als door Onderaannemer aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is voldaan.

13.9.    Onderaannemer mag en zal zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen niet zonder toestemming van VORM aan een derde cederen, verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Met dit verbod wordt een goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW beoogd.

Artikel 14. Wet Ketenaansprakelijkheid

14.1.       Onderaannemer zal aan VORM de volgende stukken verstrekken:

 1. vestigingsvergunning;
 2. uittreksel Kamer van Koophandel;
 3. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging of een daarmee gelijk gestelde verklaring van het UWV;
 4. verklaring van betalingsgedrag, loonbelasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen);
 5. een afschrift van de Overeenkomst inzake opening van een geblokkeerde rekening door Onderaannemer;
 6. een opgave van het te besteden arbeidsloon ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, gesplitst in te besteden loon in eigen onderneming en te besteden loon op de bouwplaats.

14.2.       Tijdens de uitvoering van het Werk is Onderaannemer verplicht:

 1. per kwartaal de verklaring van betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen) ter inzage te verstrekken;
 2. bij de factuur een staat in te leveren van aan het opgedragen werk bestede uren en lonen volgens het VORM Mandagenregister. Als uurloon dient gehanteerd te worden het loon volgens de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, vermeerderd met een opslag voor lonen, begrepen in de algemene kosten;
 3. desgevraagd een verklaring van een accountant over te leggen over de percentages van af te dragen Loonbelasting, premieheffing en Sociale Lasten, aan de hand van de kwartaalopgaven;
 4. de loonadministratie bij te houden, de Loonbelasting, premies Volksverzekeringen en Sociale Lasten tijdig te betalen en desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
 5. al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te komen.

14.3.       De betalingen vinden plaats met dien verstande dat:

 1. VORM de ter zake van het verrichte werk verschuldigde premies Sociale Verzekeringen en Loonbelasting en premies Volksverzekeringen mag storten op de geblokkeerde rekening van Onderaannemer, zoals aangegeven op de factuur;
 2. indien de opgegeven loonsom door Onderaannemer naar het inzicht van VORM afwijkt, dan heeft VORM het recht de opgave te corrigeren en die overeenkomstig de meer verschuldigde premies af te dragen.

14.4.       VORM mag te allen tijde de bedoelde premies en belasting van de opdrachtsom inhouden en namens Onderaannemer rechtstreeks aan de ontvanger betalen; tot het beloop van die betaling is VORM jegens Onderaannemer gekweten.

14.5.       Het is Onderaannemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies Sociale Verzekeringen en Loonbelasting, waarvoor VORM ingevolge de WKA aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.

14.6.       VORM behoudt zich het recht voor de stortingsbedragen op de G-rekening aan te passen.

14.7.       Onderaannemer is volledig verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de juridische, administratieve en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit het eventueel inzetten van Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’ers). Onderaannemer dient de ZZP’er te verplichten de volgende documenten over te leggen:

 1. kopie inschrijvingsbewijs handelsregister;
 2. modelovereenkomst ;
 3. opgave btw-nummer;
 4. kopie van huidige arbeidsongeschiktheids- en aansprakelijkheidsverzekering;
 5. ondertekende eigen verklaring “meerdere opdrachtgevers”.

14.8.       Onderaannemer sluit met elke ZZP’er een schriftelijke aannemingsovereenkomst die desgevraagd aan VORM ter inzage wordt gegeven. VORM beschouwt deze ZZP’er als werknemer van Onderaannemer in de zin van de uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid, als onderdeel van de invorderingswet 1990 en zal dienovereenkomst op de G-rekening storten.

Artikel 15. Wet Arbeid Vreemdelingen e.a./Wet Aanpak Schijnconstructies e.a.

15.1.       Onderaannemer staat er voor in dat VORM de door Onderaannemer ingezette mensen op een deugdelijke manier kan identificeren. VORM mag steeds inzage vragen in de identificatiebewijzen van de werknemers van de door of namens hem op het Werk aanwezige personen en Onderaannemer zorgt dat daarvoor aan de AVG wordt voldaan.

15.2.       Illegaal aan te merken arbeidskrachten moeten en zullen van het Werk worden verwijderd. De eventuele vertragings- en verdere schade als gevolg van de verwijdering zullen door Onderaannemer ongedaan worden gemaakt c.q. aan VORM worden vergoed.

15.3.       Alle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) of een andere overheid aan VORM, Principaal en overige derden door toedoen van Onderaannemer opgelegde boetes komen voor rekening van Onderaannemer. Deze boetes en verdere schades in dit verband zullen terstond opeisbaar zijn en verrekend mogen worden met elke vordering die Onderaannemer op VORM heeft of zal krijgen.

15.4.       Onderaannemer vrijwaart VORM tegen alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van de niet-nakoming door Onderaannemer van zijn verplichtingen in deze.

15.5.       Onderaannemer zal het personeel dat hij inzet voor de opdracht betalen conform het in de toepasselijke CAO(‘s) bepaalde en zorgt voor een inzichtelijke vastlegging van de arbeidsvoorwaarden ter zake. Onderaannemer zal ook overigens de verplichtingen uit de CAO jegens zijn werknemers en jegens de werknemers van zijn Onderaannemers nakomen en vrijwaart VORM tegen iedere aanspraak van zijn werknemer(s) of werknemer(s) van zijn Onderaannemer(s)

15.6.       Op eerste verzoek zal Onderaannemer aan de bevoegde instanties en/of de accountant van VORM toegang tot zijn loonadministratie verlenen voor controles, audits of loonvalidatie.

15.7.       Onderaannemer legt de bepalingen van dit artikel vast in al zijn overeenkomsten met de partijen die hij inschakelt voor het uitvoeren van de opdracht, op straffe van een aan VORM onmiddellijk verschuldigde boete van EUR 500,00 voor iedere dag dat zulks niet alsnog gebeurt, onverminderd het recht van VORM om alle schade te vorderen.

Artikel 16. Auteursrecht / geheimhouding

16.1.       Alle door of voor Onderaannemer vervaardigde tekeningen, berekeningen, bescheiden, modellen, computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van elektronische aard) blijven, dan wel worden eigendom van VORM zonder dat VORM tot enige vergoeding gehouden is. Onderaannemer is op eerste aanzegging tot afgifte van de betreffende stukken verplicht.

16.2.       Onderaannemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van VORM afkomstige tekeningen, modellen, constructies, berekeningen, schema’s en andere (bedrijfs)informatie en know-how in de meest ruime zin des woords, voor zover deze in het kader van de door VORM verstrekte opdracht te zijner kennis zijn gekomen.

Artikel 17. Geschillen

17.1.       Op alle overeenkomsten tussen VORM en Onderaannemer is Nederlands recht van toepassing.

17.2.       Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, dan wel, naar keuze van VORM, aan de Rechtbank Rotterdam of aan de instantie die oordeelt over het geschil dat Principaal ter zake het Project aanhangig heeft gemaakt.

17.3.       Als Onderaannemer een geschil aanhangig wil maken, zal hij VORM met een beknopte omschrijving ervan vragen de in het vorige lid bedoelde keuze te maken. VORM zal daarop binnen 14 werkdagen reageren.

17.4.       Alle aanspraken van Onderaannemer op VORM vervallen één jaar na Oplevering van de werkzaamheden/levering c.q. na het verstrijken van de Onderhoudstermijn.

 

II BIJZONDER GEDEELTE: UITVOERINGSVOORWAARDEN

Artikel 18. Uitvoering – Voorbereiding

18.1.       Onderaannemer zal beschikbare hoofdtekeningen en/of -berekeningen als uitgangspunt hanteren voor zijn eigen tekeningen/berekeningen, waarbij Onderaannemer VORM tijdig voor fouten / omissies zal waarschuwen.

18.2.       Onderaannemer verzorgt de benodigde teken- en rekenwerkzaamheden die ter goedkeuring van VORM, bijgewerkt met de status definitief, digitaal en op papier (aantal; omschreven in Bestek + in 3-voud voor VORM) tijdig worden toegestuurd.

18.3.       Onderaannemer levert op elk door VORM gewenst moment digitale bronbestanden van het teken- en rekenwerk aan.

18.4.       Indien tekeningen en/of berekeningen de goedkeuring behoeven van gemeentelijke diensten, zullen deze gewaarmerkt aan VORM verstrekt worden.

18.5.       Indien Onderaannemer meer dan drie verschillende tekeningen produceert, dienen deze tekeningen te worden vergezeld van een tekeningenlijst.

18.6.       Indien VORM het Project met een Building Information Model (BIM) realiseert, verleent Onderaannemer hieraan alle benodigde medewerking en werkt hij eveneens met dit model. VORM zal steeds toegang tot de bijdrage van Onderaannemer hebben en deze mogen gebruiken, ook na beëindiging van de Overeenkomst.

18.7.       Onderaannemer maakt een voorbereidingsplanning (c.q. tekenplanning) voor haar werkzaamheden en/of (te leveren) goederen, die binnen één week na opdracht ter goedkeuring wordt verstrekt aan VORM. De voorbereidingsplanning bevat minimaal de volgende aspecten: start werkzaamheden, productietijd en planning tekenwerk, altijd sluitend op het Leveringsschema en de bouwplanning van VORM. Onderaannemer maakt inzichtelijk op welke data welke essentiële besluiten nodig zijn van VORM en/of Principaal.

18.8.       Onderaannemer verzorgt eventuele beproevingen, proefopstellingen en/of bemonsteringen ter goedkeuring van de Bouwdirectie.

18.9.       Onderaannemer verzorgt de benodigde inmeetwerkzaamheden op de bouwplaats voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden.

18.10.     Onderaannemer zal VORM desgevraagd en kosteloos advies geven verband houdende met de opgedragen werkzaamheden c.q. leveranties.

18.11.     Onderaannemer dient vroegtijdig overleg te voeren ten behoeve van de coördinatie en bepaling van de leidingloop, bouwkundige voorzieningen, matenplannen e.d. en de samenhang met andere disciplines.

18.12.     Onderaannemer heeft zich op tijd op de hoogte gesteld van de situatie ter plaatse en de toestand van de ondergronden, de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden, de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, evenals de inrichting van de bouwplaats en de ruimte en mogelijkheden voor aan- en afvoer. Voor zover de werkelijke situatie afwijkt als beschreven in de Overeenkomst geeft dit geen aanleiding tot verrekening.

Artikel 19. Uitvoering - Levering

19.1.       Onderaannemer voert de benodigde materialen en materieel aan conform het Leveringsschema/planning van VORM.

19.2.       Onderaannemer verzorgt kosteloos in overleg met de Uitvoering zijn eigen opslagvoorziening.

19.3.       Het opstellen van eventuele opslagcontainers op de bouwplaats indien overeengekomen, dient altijd in overleg met de Uitvoering te gebeuren en is te allen tijde voor rekening van Onderaannemer. De opstelling van opslagcontainers zal zo veel mogelijk beperkt moeten worden.

19.4.       Bij montage c.q. aanbrengen en leveren dient Onderaannemer minimaal 10 werkdagen voor de vroegst mogelijk geplande leveringsdatum, conform het overeengekomen Leveringsschema, contact op te nemen met de Uitvoering voor het vaststellen van de juiste datum, tijd en wijze van aflevering.

19.5.       VORM heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden en/of van de leveringen te wijzigen ingeval zij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang en/of organisatie van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.

19.6.       De geleverde zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn verpakt. Onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadigingen of vernieling van deze verpakking. VORM heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Onderaannemer aan deze te retourneren.

19.7.       Zodra de materialen/zaken door of vanwege Onderaannemer zijn geleverd op de plaats van levering, gaat de eigendom daarvan over op VORM. Ingeval aan de overdracht de voorwaarde van een betaling in termijnen is verbonden gaat de eigendom over zodra VORM de eerste termijn heeft voldaan. Het risico voor de materialen/zaken blijven voor rekening en risico van Onderaannemer totdat deze deel uitmaken van het door VORM  gebouwde.

19.8.       Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden tussen 07:00 en 16:00 uur. Definitieve levering altijd in overleg met de Uitvoering. Indien VORM niet in staat mocht zijn de goederen in ontvangst te nemen, zal Onderaannemer maatregelen treffen om de goederen voor zijn rekening en risico elders op te slaan. Onderaannemer zal de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn.

19.9.       Indien VORM vóór de levering verlangt dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal Onderaannemer gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.

19.10.     Goederen, materialen, etc. worden door Onderaannemer kosteloos geleverd en gelost op het overeengekomen projectadres/bouwplaats op aanwijzing van de Uitvoering op een door de Uitvoering te bepalen plaats. Lossen/leveren is zonder goedkeuring van de Uitvoering niet toegestaan.

19.11.     Breuk en/of beschadigingen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen zijn voor rekening van Onderaannemer, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) VORM.

19.12.     In geval van afkeuring van de geleverde zaken zal VORM de Onderaannemer hiervan in kennis stellen. Onderaannemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek voor zijn rekening afvoeren en kosteloos vervangen. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is VORM gerechtigd deze op kosten van en voor risico van Onderaannemer te retourneren.

19.13.     Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het Bestek of door andere buiten schuld van VORM liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door Onderaannemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.

19.14.     Emballage van de door Onderaannemer geleverde en terug te nemen zaken wordt door VORM niet betaald.

19.15.     Onderaannemer levert en brengt alle benodigde bevestigingsmiddelen aan ten behoeve van de assemblage en de montage van zijn eigen werkzaamheden.

Artikel 20. Uitvoering - Werkterrein

20.1.       Het is Onderaannemer niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren, buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen parkeerruimte.

20.2.       Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Onderaannemer.

20.3.       Het plaatsen van reclameborden en/of andere manieren om reclame te voeren is zonder schriftelijke toestemming van VORM niet toegestaan. Eventueel kan reclame van Onderaannemer geplaatst worden op het reclamebord van VORM tegen een nader vast te stellen vergoeding.

20.4.       Van de schaft-, kleed- en toiletruimte van VORM kan in overleg met de Uitvoering gebruik worden gemaakt door het personeel van Onderaannemer. Hij is verplicht deze ruimten na gebruik schoon achter te laten.

20.5.       Onderaannemer conformeert zich aan de Tabakswet. Een rookverbod is van toepassing in alle besloten ruimten en in situaties dat andere medewerkers, gebruikers en/of eigenaren van het Project hier hinder van kunnen ondervinden.

20.6.       Gebruik van water en elektriciteit geschiedt vanaf de aansluitpunten van VORM zonder verrekening. Vanaf de aanwezige elektra- en watertappunten dient Onderaannemer zelf voor passende slangen, kabels, verdeeldozen, werk(plek)verlichting e.d. zorg te dragen.

20.7.       Onderaannemer kan gebruik maken van de steiger van VORM (indien aanwezig).

Artikel 21. Uitvoering - Materieel

21.1.       Materieel, gereedschappen, arbeidslonen, sociale lasten en reis- en verblijfskosten komen voor rekening van Onderaannemer.

21.2.       Onderaannemer verzorgt ook de eigen (elektrische) handgereedschappen, boortjes, zaagjes, zaagbladen etc. en klein materieel zoals elektrakabels, kruiwagens, speciekuipen, bouwlampen etc.

21.3.       De eventueel door VORM aan Onderaannemer beschikbaar gestelde gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, materieel etc. moet Onderaannemer na elke werkdag en direct na gebruik in goede staat terugbezorgen.

21.4.       Onderaannemer verzorgt zelf zijn horizontale en verticale transport met het benodigde gecertificeerde materieel.

21.5.       Voor zover de werkzaamheden van VORM dit toelaten en het betreffend hijsmaterieel aanwezig is, kan voor het verticaal transport door Onderaannemer gebruik worden gemaakt van de op de bouwplaats aanwezige hijskranen en/of bouwliften. Een en ander altijd in goed overleg met de Uitvoering. Er dient altijd een Nederlands sprekende, gecertificeerde rigger onder de kraan aanwezig te zijn om lasten aan en af te pikken.

Artikel 22. Uitvoering - Maatvoering

22.1.       Het werken vanaf geautoriseerde tekeningen (voorzien van laatste wijzigingsdatum) moet tijdig en vóór de start van de werkzaamheden van Onderaannemer geverifieerd worden met de Uitvoering.

22.2.       Onderaannemer verzorgt de benodigde (deel)maatvoeringen voor uitvoering van de eigen werkzaamheden vanaf een door VORM op te geven hoofdmaatvoering, bestaande uit hoogte- en/of stramienmaten.

22.3.       Onderaannemer controleert in het Werk de voor hem relevante maatvoering en past indien zo nodig kosteloos zijn tekenwerk hierop aan voorafgaand aan de levering.

22.4.       Alle maatvoering dient en/of metingen dienen met aantoonbaar gekalibreerde meetapparatuur te geschieden. Kalibratierapporten worden door Onderaannemer aan VORM geleverd zodra VORM deze heeft opgevraagd.

Artikel 23. Uitvoering - Constructies en materialen

23.1.       Onderaannemer zal zijn werkzaamheden uitvoeren conform de van toepassing zijnde normbladen, wettelijke voorschriften, contractuele bepalingen, wettelijke eisen en garantiebepalingen. Verwerking van de materialen geschiedt geheel volgens de verwerkingsvoorschriften en de uitvoeringsrichtlijnen van de fabrikant.

23.2.       Alle bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en alle overige contractuele en wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld het KOMO Keur. Onderaannemer zal op verzoek uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen tijdstip van levering voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs leveren dat de bouwstoffen voldoen aan deze eisen.

23.3.       Als Onderaannemer meent dat de voorgeschreven constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen dan wel bouwstoffen niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, zal hij dit schriftelijk en zo snel mogelijk, in ieder geval vóór de uitvoering van het betreffende onderdeel, aan de Uitvoerding melden. Bij gebreke daarvan is hij voor zowel de directe als de indirecte schade aansprakelijk.

23.4.       Wanneer door Onderaannemer de uitvoering ter hand is genomen, heeft Onderaannemer de weersomstandigheden en het bouwdeel / de ondergrond als goed genoeg aanvaard om de werkzaamheden kwalitatief goed te kunnen uitvoeren, goed op te kunnen leveren en te garanderen.

23.5.       Het risico voor foutieve constructies en/of leveringen door werktekeningen  die niet zijn voorzien van de goedkeuring voor uitvoering van VORM of de Bouwdirectie, is geheel voor rekening van Onderaannemer.

23.6.       Ingeval onderdelen worden gekeurd in de fabriek, zullen deze zodanig worden opgeslagen dat de keuring overeenkomstig de eisen van VORM en (indien van toepassing) Principaal kan geschieden. Onderaannemer dient VORM en (indien van toepassing) Principaal tijdig te berichten wanneer de onderdelen voor keuring gereed zijn. Aflevering van onderdelen kan slechts geschieden na goedkeuring van VORM.

23.7.       Onderaannemer moet VORM vooraf schriftelijk goedkeuring vragen voor iedere verandering in merk, fabricaat, samenstelling of eigenschappen van de door hem te leveren materialen/zaken. Als Onderaannemer dit nalaat of VORM de toestemming weigert, is Onderaannemer aansprakelijk voor alle schade die ten gevolge hiervan ontstaat.

23.8.       Bij werkzaamheden op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het Project, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk, beglazingen, sanitair etc. zal Onderaannemer beschermde maatregelen nemen om de beschadiging en/of vervuiling te voorkomen. Onderaannemer is aansprakelijk voor de desondanks ontstane schade.

Artikel 24. Uitvoering - Veiligheid, gezondheid en milieu

24.1.       Onderaannemer zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat hij voldoet aan alle eisen en normen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu, door de Wet of het goed gebruik gesteld. Onderaannemer moet onder alle omstandigheden zijn werkzaamheden veilig, gezond en milieubewust verrichten.

24.2.       Onderaannemer zal voldoen aan het ARBO- en milieubeleid van VORM en de VCA**  (Veiligheid Checklist Aannemer).

24.3.       Alle gereedschappen en materieel van Onderaannemer moeten voldoen aan de daarvoor geldende en/of gebruikelijke bepalingen en aan de eventueel door VORM daarboven te stellen eisen, zoals een jaarlijkse keuring conform de VCA** eisen. Van deze keuringen zullen certificaten aantoonbaar zijn. Alle materieel is voorzien  van een sticker, waarop registratie- en keuringsdatum staan aangegeven.

24.4.       Als Onderaannemer niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet, mag VORM het gebruik ervan verbieden en moet Onderaannemer het desbetreffende gereedschap of materieel van het werkterrein verwijderen en ten spoedigste vervangen.

24.5.       De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken of verdovende middelen is niet toegestaan. Het gebruik van radio’s en/of andere audioapparatuur is alleen toegestaan met toestemming van de Uitvoering.

24.6.       Onderaannemer voorkomt beschadiging, vervuiling en/of overlast. Eventuele schade/vervuilingen worden door Onderaannemer direct voor eigen rekening hersteld/verwijderd.

24.7.       Onderaannemer zal al het vrijkomend klein chemisch afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke voor zijn rekening afvoeren van het Werk. Indien dit niet gebeurt, zullen de kosten ervan in rekening worden gebracht.

24.8.       Onderaannemer zal zijn materiaal en materieel zodanig opruimen, beschermen en opslaan dat er geen beschadigingen optreden, de veiligheid gewaarborgd blijft en het milieu hiervan geen schade ondervindt.

24.9.       Het tijdelijk verwijderen van reeds aangebrachte beveiligingen mag alleen plaatsvinden met toestemming van de Uitvoering.

24.10.     Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden door Onderaannemer zelf verstrekt en moeten te allen tijde worden gedragen.

24.11.     Aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Indien er onveilig of ongezond wordt gewerkt, kunnen er sancties worden opgelegd zoals vermeld in sanctiebeleid van VORM.

24.12.     Eventueel uit de niet nakoming van dit artikel voortvloeiende stagnatie komt voor rekening van Onderaannemer. Keuring van gereedschap en materieel door VORM ontheft Onderaannemer niet van enige aansprakelijkheid.

24.13.     Als Onderaannemer gebruik maakt van eigen hijsmateriaal of hijsinstallaties, zal dit voldoen aan de wettelijke voorschriften en zichtbaar gekeurd te zijn. Verticale transporten dienen altijd in overleg met de uitvoering te geschieden. Tijdens het startgesprek dient Onderaannemer zijn plan van aanpak te presenteren in geval van verticale transporten.

24.14.     De door Onderaannemer te leveren materialen zijn voorzien van gecertificeerde hijsvoorzieningen of dusdanig verpakt dat deze met het op de bouwplaats aanwezige materieel verantwoord verticaal en/of horizontaal zijn te transporteren. Onderaannemer zal voor levering een schriftelijke hijsinstructie en een kopie van certificering van eventuele hijsvoorzieningen aan de uitvoering van VORM afgeven.

24.15.     Indien Onderaannemer niet in het bezit is van een VCA-certificaat, zijn diens werknemers verplicht om de toolbox-meetingen bij te wonen.

24.16.     Onderaannemer is verplicht voor de start van de werkzaamheden een V&G-projectplan af te geven. De medewerking van Onderaannemer aan het V&G-plan uitvoeringsfase is verplicht.

24.17.     Bij ernstige calamiteiten wordt zo snel mogelijk het alarmnummer 112 gebeld en worden de BHV-/EHBO-er en de Uitvoering gewaarschuwd.

24.18.     (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten, onveilige handelingen/-situaties en brand worden gemeld bij de Uitvoering en worden door Onderaannemer vastgelegd op het daarvoor in de keet aanwezige formulier.

Artikel 25. Uitvoering – Overleg & medewerkers

25.1.       Onderaannemer, arbeidskrachten, ZZP’ers en de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers zullen handelen conform de normen in de vigerende VORM gedragscode.

25.2.       Onderaannemer verklaart in het bezit te zijn van alle diploma’s/certificaten die wettelijk en volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn. Kopieën worden op het eerste verzoek van VORM verstrekt.

25.3.       Onderaannemer zal een startgesprek, LEAN-sessies, toolbox-meetingen, het tweewekelijkse PD-overleg, onderaannemersvergaderingen, werkbesprekingen en overige overleggen op verzoek van VORM bijwonen met een vertegenwoordiger die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft.

25.4.       Tijdens de werkuren dient de direct leidinggevende van Onderaannemer op de bouwplaats aanwezig te zijn, die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overeenkomstig de eisen en wensen van VORM en de Bouwdirectie, te regelen.

25.5.       De direct leidinggevende en de direct uitvoerende van Onderaannemer hebben de aantoonbare positieve ervaring met projecten van vergelijkbare omvang. Zij dienen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn om over het Werk en de veiligheid te kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast moeten zij deugdelijk met de overige werknemers van Onderaannemer kunnen communiceren.

25.6.       Bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden en/of op verzoek van VORM zal de direct leidinggevende van Onderaannemer zich melden bij de Uitvoering.

25.7.       Bij het betreden van de bouwplaats moeten de medewerkers van Onderaannemer zich altijd melden bij de Uitvoering. Medewerkers van Onderaannemer zullen vóór aanvang van de werkzaamheden een introductie krijgen van de direct leidinggevende of direct uitvoerende van Onderaannemer, waarbij een kopie van een geldend identiteitsbewijs wordt afgegeven bij de Uitvoering.

25.8.       Onderaannemer is verplicht het Project met dezelfde ploegsamenstelling uit te voeren.

25.9.       Onderaannemer coördineert zijn eigen werkzaamheden.

25.10.     Onderaannemer verleent alle benodigde medewerking, tijd en kennis aan VORM bij het implementeren en gebruik van LEAN-werkmethodieken op het Project.

25.11.     Onderaannemer zal zo nodig bij doorwerken in de winter de voorschriften van Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid Bureau Verletbestrijding naleven en zijn personeel slechts na verkregen toestemming van VORM met vorstverlet zenden.

25.12.     Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is Onderaannemer verplicht tot medewerking aan verlet bestrijdende maatregelen van het Bureau Weerverletbestrijding van het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

25.13.     Onderaannemer zal beheersmaatregelen treffen die passen bij de weersomstandigheden, zodat de kwaliteit van het Werk gewaarborgd blijft.

25.14.     In geval van ontoelaatbaar gedrag of gebrekkige kwaliteit van / door Onderaannemer, ter beoordeling van de Uitvoering, of indien daartoe een verzoek van Principaal komt, is VORM gerechtigd personeel van Onderaannemer te weigeren c.q. op eerste aanzegging van het Project te verwijderen.

25.15.     Onderaannemer zal de werkdagen en de werktijden van zijn personeel aanpassen aan de werktijden van het Project.

25.16.     Onderaannemer is verplicht de door VORM gegevens orders en aanwijzingen op te volgen.

25.17.     Roostervrije dagen (al dan niet collectief binnen het bedrijf van Onderaannemer vastgesteld) en ook de voor VORM geldende CAO-vastgestelde vrije dagen geven Onderaannemer geen reden om zijn verplichtingen niet of niet tijdig na te komen.

25.18.     Onderaannemer zal zich onthouden van het werven van personeel onder werknemers van VORM.

Artikel 26. Uitvoering – MVO, duurzaamheid en prestatie-eisen

26.1.       Ook als dat niet is opgenomen in de hoofdaannemingsovereenkomst zal Onderaannemer, als VORM daarom verzoekt, voldoen aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Ook aan de metingen in het kader van een prestatiecontract of vanwege prestatie-eisen zal Onderaannemer zijn medewerking verlenen.

Artikel 27. Data en privacy

27.1.       Opdrachtnemer zal met betrekking tot de data en persoonsgegevens die hij deelt met VORM voldoen aan de geldende privacywetgeving. Hij zorgt dat de data en persoonsgegevens up-to-date blijven. Opdrachtnemer zal VORM desgewenst schriftelijk informeren over de wijze waarop hij aan de privacywetgeving voldoet.

27.2.       Opdrachtnemer garandeert dat alle data en persoonsgegevens die hij aan VORM verstrekt op rechtmatige wijze zijn verkregen en ter beschikking zijn gesteld en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op enig recht. Hij vermeldt desgewenst op basis van welke grondslag de data en persoonsgegevens worden verstrekt. Aan de wettelijke plicht om een betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, zal Opdrachtnemer zo nodig voldoen.

27.3.       Ter zake alle data en persoonsgegevens die Opdrachtnemer van VORM ontvangt zal hij alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Hij zal volledige geheimhouding betrachten, tenzij openbaring noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of nakoming van een wettelijke bepaling. Opdrachtnemer zal deze data en persoonsgegevens aantoonbaar (laten) wissen indien en zodra VORM daarom verzoekt, tenzij dat vanwege de privacywetgeving niet mogelijk is.

27.4.    Opdrachtnemer zal datalekken waarvoor VORM de wettelijke verantwoordelijke is, direct melden aan VORM en vrijwaart VORM voor alle opgelegde boetes, schadeclaims en andere aanspraken van overheden en/of derden die het gevolg zijn van datalekken en van enige inbreuk op de geldende privacywetgeving door hem, door zijn personeel of door de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 28. Slot

28.1.       Mocht Onderaannemer zich niet houden aan één van de bepalingen uit deze AV en/of uit de Overeenkomst, dan is VORM – naast de mogelijkheden die zij wettelijk en contractueel overigens heeft – gerechtigd om een nader te bepalen korting op de Aanneemsom van Onderaannemer op te leggen naar redelijkheid en billijkheid.