Cacaokwartier
Wonen in het Cacaokwartier

Wonen in het Cacaokwartier

De laatste tijd zijn we anders gaan kijken naar wonen. Door het grote woningtekort en ruimtegebrek is er vraag naar grondgebonden woningen én appartementen in allerlei soorten en maten. Vooral kleinere appartementen zijn nu de trend voor zowel starters als ouderen, aangevuld met de behoefte aan gezamenlijke voorzieningen en de nabijheid van het stadscentrum.

Lees alles uit het visiedocument.

Een bruisende wijk met een eigen karakter
De ontwikkeling van het Cacaokwartier draagt bij aan de inclusiviteit van de stad Weesp door de invulling van de grote woonbehoefte. Het project vormt een voorbeeld van dynamische verstedelijking met behoud van het eigen stadse karakter en is een integrale ontwikkeling van duurzame collectieve huisvesting. Het Cacaokwartier is zo opgezet dat er ruimte is voor de opbouw van een eigen community van betrokken bewoners. Het Cacaokwartier staat voor een bruisende wijk met een eigen identiteit waarin bewoners zich thuis voelen.

Woonbehoefte Weesp
De invulling van het Cacaokwartier verandert. Bedrijven maken steeds vaker plaats voor woningen. De koop- en huurappartementen die hier gerealiseerd gaan worden, spelen uitstekend in op de groeiende woonbehoefte in de regio en vormen een dynamische verstedelijking aan de rand van het historische stadscentrum. Het Cacaokwartier biedt een oplossing voor de woonbehoefte van Weesp en is bereikbaar voor alle soorten inkomens. Naast vrije-sectorappartementen worden ook sociale,
middel dure huur- en wellicht ook koopappartementen opgenomen in het plan. Ook zal er een klein deel grondgebonden woningen komen.

Duurzame collectieve huisvesting
Het Cacaokwartier is daarnaast een integrale ontwikkeling van duurzame collectieve huisvesting. Een goed stedenbouwkundig model dat economische vooruitgang en verbetering van de levenskwaliteit van haar bewoners stimuleert. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die sociale en ecologische basisdiensten levert aan alle leden van een gemeenschap. Het accent in dit deel van het plan ligt op wonen, maar het gebied moet een dynamisch woon- en werkgebied worden.

Opbouw community
Ook wordt bij de invulling van het Cacaokwartier gestreefd naar een collectieve leefomgeving die bijdraagt aan de vorming van een community. Bij het ontwerp van de toekomstige bebouwing wordt aandacht besteed aan het inrichten en creëren van gezamenlijke ruimtes om de sociale cohesie en de kwaliteit van de directe leefomgeving te bevorderen. Denk hierbij aan een gezamenlijke tuin en werkruimte. Het gaat hierbij om de samenhang tussen het individu binnen het collectief,
oftewel ervoor zorgen dat bewoners betrokken zijn bij hun wijk en leefomgeving. Deze betrokkenheid draagt bij aan de vorming van de identiteit van dit deel van de stad.

Een flexibele wijk met aandacht voor lokale voorzieningen
Door maatschappelijke ontwikkelingen is er een groeiende behoefte aan flexibele binnen- en buitenruimte, zoals werkruimte aan huis én lokale voorzieningen zoals een huisarts of tandarts op loopafstand. Het Cacaokwartier komt tegemoet aan deze sociale behoefte voor een betere kwaliteit en toegankelijkheid van leefruimte en de bijbehorende voorzieningen.


Figuur 5 – Een flexibele wijk met aandacht voor lokale voorzieningen

Flexibele binnen- en buitenruimte
De coronapandemie is het beste recente voorbeeld van een maatschappelijke ontwikkeling die de vraag naar flexibele binnen- en buitenruimtes heeft gestimuleerd. Mensen werken steeds vaker thuis en hebben daardoor behoefte aan werkruimte dichter bij (of in) huis. Ook is er meer waardering voor (groene) buitenruimte en groen in de omgeving, ingegeven door de veranderde werk-privébalans.

Voorzieningen
Hoewel de locatie van het project uiterst gunstig ligt met alle noodzakelijke voorzieningen op loopafstand, is het de bedoeling om naast woningen ook voorzieningen aan Weesp toe te voegen. De plinten van de verschillende blokken zullen open zijn en zullen, in samenspraak met gemeente en omwonenden, een functie krijgen die aansluit op de behoefte. Wij hebben ook onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van de Weesper. Hieruit blijkt dat er vooral vraag is naar woningen voor starters, stadssenioren, jonge stellen, doorstromers, ‘empty nesters’ (stellen wiens kinderen uit huis zijn gegaan) en stadskoppels (stellen zonder kinderen die bewust kiezen om in de stad te wonen).

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden voor een aantal kleinere (zorg)voorzieningen zoals een fysiotherapeut, apotheek, tandarts of huisarts en een co-working space.

Een authentieke wijk gericht op de toekomst
Toekomstgericht wonen draait om meer dan alleen een veranderende kijk op mobiliteit. Door het Cacaokwartier samen te brengen met de stad Weesp wordt gezorgd voor een duurzame integratie van de wijk met de stad waardoor de wijk een authentieke aanvulling wordt op het eigen karakter van de stad.

Samenbrengen van wijk en stad
De grootste uitdaging voor het Cacaokwartier is het bouwen van een wijk, mét oog voor de schaal van een wijk. Door dit goed te doen, kunnen we de sociale cohesie vergroten en de kwaliteit van de directe leefomgeving verbeteren. Uitgangspunt is de relatie tussen het huis en de stad. De kern van het project draait om woningen samenbrengen tot een echte wijk in de stad. Eigen wijkidentiteit De cruciale relatie tussen wonen en de omgeving vormt één van de belangrijkste structurele thema’s van dit project. Het Cacaokwartier moet daarmee een eigen identiteit krijgen en herkenbaar zijn, zodat mensen zich er thuis voelen. Tegelijkertijd is het van belang dat de wijk ‘communiceert’ met de omgeving. De wijk moet een aanvulling zijn en geen bedreiging vormen voor de reeds bestaande wijken eromheen en de aangrenzende bedrijven.

Veranderde kijk op mobiliteit
Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals meer focus op duurzame energie, verandert de maatschappelijke kijk op mobiliteit. Vanuit de wens om de kwaliteit van het leven in steden te verbeteren, is de auto is niet meer heilig. Er vindt een verschuiving plaats van bezit naar gebruik van voertuigen. Het Cacaokwartier komt aan deze wens tegemoet door het optimaal faciliteren en stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer door onder andere de aanleg van brede fietspaden en een bushalte voor de deur.


Figuur 6 – Een authentieke wijk gericht op de toekomst

Cacaokwartier is een project van:

  • VORM Ontwikkeling BV
  • Porten Development
  • Ten Brinke
  • DHG
  • Rosewood
  • Gemeente Weesp